Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ !!!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΩΤΟ


ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ......

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 173.714/09.07.2014 πρώην Υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του Έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΩΝΗ :


ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 24/01/2016.
1)ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ
«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», Κολοκοτρώνη 108, Πειραιάς.
2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΣΕΑΤΩΝ, Κοραή 3, Αθήνα.
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Κεραστάρι Αρκαδίας
4) ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Σταδίου 60,Αθ.
5) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Σοφοκλέους 5, Αθήνα.
6) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ « Η ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ», Κουμουνδούρου 37, Αθήνα.
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. Γ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 173.714/09.07.2014 πρώην Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του Εργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
---------------------------------------
Κύριοι,
Τα Διοικητικά Συμβούλια των άνω Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σας καλούν όπως ενεργήσετε τα δέοντα, προκειμένου να ανακληθεί ή ακυρωθεί άμεσα η εν θέματι αριθ.173714/09.07.2014 Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ», με φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:
1) Την, εξ αναβολής, συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 17/02/2016 ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, πέντε Αιτήσεων Ακυρώσεως, εκ των οποίων οι δύο έχουν κατατεθεί από τους άνω Συλλόγους Αρκαδίας και Μεσσηνίας κατά της άνω διοικητικής πράξεως και κατά του Υπουργείου σας (πρώην ΥΠΕΚΑ) το οποίο την εξέδωσε.
Πρέπει να σημειώσουμε, ότι η συζήτηση των Αιτήσεων αυτών είχε αναβληθεί, οίκοθεν, κατά τις δικασίμους της 13/05/2015 και 04/11/2015.
Στην άνω περίπτωση της αιτουμένης ανάκλησης της άνω διοικητικής πράξης, η συζήτηση της υποθέσεως θα αναβληθεί ή θα ματαιωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 περ. στ. του άρθρου 142 του Π.Δ. 18/1989, όπως αυτή προσετέθη με το άρθρο 28 του Ν. 4274/14.
2) Η ανάκληση ή ακύρωση αυτή παρίσταται αναγκαία ενόψη των «νέων κρίσιμων στοιχείων» που επηρεάζουν και εμποδίζουν τη συνέχιση του έργου σύμφωνα με την άνω ΑΕΠΟ και ειδικότερα δέον να ληφθού υπόψη:
α) η «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής» με την ΠΥΣ 48 της 11.12.2015 (ΦΕΚ 172 Α) , στο έργο παρακολούθησης και συντονισμού της οποίας εντάσσονται και τα έργα που αφορούν σε στερεά και υγρά απόβλητα, μεταξύ των οποίων και το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β εδ. αα’ αυτής.
Σύμφωνα δε με Κυβερνητική Ανακοίνωση για τους στόχους της Επιτροπής αυτής, που έλαβε δημοσιότητα αμέσως μετά τη σύστασή της: « Η Κυβέρνηση μέσω της ήδη συσταθείσας Επιτροπής.........................αποφάσισε και δεσμεύεται να επανεξετάσει άμεσα το κατά πόσον ο σχεδιασμός όλων των έργων ΣΔΙΤ απορριμμάτων (Πελοποννήσου, Ηπείρου κ.λ.π.) είναι σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (ΕΣΔΑ 2015) και να μην υπογράψει εκείνα που δε συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου».
β) Το νέο και σε πλήρη κανονιστική ισχύ « Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)» και το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».
Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3.6 του νέου ΕΣΔΑ, όπως ισχύει κυρωμένος και με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ», άρθρο I. αυτού για Νομοθετικά Μέτρα και υπό Ι.12, με τίτλο «Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, διευθέτηση θεμάτων που αφορούν σε υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ». αυτού διαλαμβάνονται τα εξής:
«Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ: Αναστολή τους σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβάσεως μέχρι ισχύος του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων, υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ το αργότερο εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων από τους δήμους, τους ΦοΔΣΑ ή τις περιφέρειες εντός 10 ημερών από την έγκριση του παρόντος».
Εξ όλων αυτών, προκύπτει ότι:
1) Οτι ο ΕΣΔΑ 2015 έχει περιβληθεί, κάθε απαιτούμενο για την κανονιστική ισχύ του, νόμιμο τύπο.
2) Σύμφωνα με αυτόν, δέον να ληθούν νομοθετικά μέτρα για να ανασταλεί η πρόοδος ΣΔΙΤ για τα οποία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, όπως η κρινομένη, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ.
3) Εκκρεμεί η επανεξέταση του Εργου από τη Διϋπουργική Επιτροπή για το Συντονισμό Μεγάλων Εργων Υποδομής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και με γνώμονα, όπως έχει ανακοινωθεί, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με τις οποίες, όπως έχουμε αναπτύξει εκτενώς και με τις άνω Αιτήσεις Ακυρώσεως, μας, η εγκριθείσα ΜΠΕ με την προαναφερθείσα Απόφαση του Υπουργείου σας ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΣΔΑ του 2003 είναι μονομερής (μόνο για το ρεύμα των Αστικών Αποβλήτων) και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, κατευθύνσεις και στόχους της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν ο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και τα έργα που αυτός προβλέπει να ελέγχονται με βάση τον παλαιό αυτόν σχεδιασμό (βλ. Παρέμβαση Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της από 20/11/2015 Αιτήσεως Ανακλήσεως των Συλλόγων ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αριθ. 309/15 οριστικής Πράξης του Ε’ Τμήματος αυτού που απεφάνθη ότι ‘Δεν κωλύεται η υπογραφή της συμβάσεως του έργου»).
Επίσης, σε κάθε περίπτωση ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης της είναι δυνατή και επιβαλλόμενη, λόγω υπαρχουσών πλείστων πολεοδομικών παραβάσεων, τις οποίες έχει διαπιστώσει και το Υπουργείο σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της άνω Αποφάσεώς σας, όπως επανειλημμένα σας έχουμε εκθέσει και προφορικώς και γραπτώς. (βλ. Επιστολή από 06/02/2015, που έλαβε αριθ. πρωτ. Γραφείου Υφυπουργού 551/2.3.2015, η οποία είχε χρεωθεί σε Δικηγόρο κ.Διάκο και εκκρεμεί έκτοτε).
Συγχρόνως, ιδιαίτερη έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ παρενέβη κατά τη συζήτηση της από 20/11/2015 Αιτήσεώς μας Ανακλήσεως κατά της 309/15 οριστικής απόφασης του Ε’ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως άνω, ενώπιον του VI Τμήματος του, δεν άσκησε, ως είχε το δικαίωμα Αίτηση Αναθεώρησης κατά της εκδοθείσης αριθ. 7784/15 απορριπτικής αποφάσεως του πιο πάνω Τμήματος. Τοιαύτη Αίτηση Αναθεώρησής μας, από 10/01/2016, καθώς και του Δήμου Οιχαλίας, ενώπιον του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης, συζητείται, εξ αναβολής, κατά την 01/02/2016.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε ανακαλέσατε ή ακυρώσατε άμεσα την εν θέματι Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, ως δικαιούσθε και οφείλετε.
                                                            Με τιμή,

-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» -ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ»- ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.