Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ''ΑΠΟΚΤΗΣΗ'' ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ....ΕΡΓΟ !!!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ Ή ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ.....

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΝΟΗΘΕΙ Ή ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΠΑΡΑΒΛΕΦΘΕΙ.....ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΟΥ ΣΔΙΤ......ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟ ''ΕΡΓΟ'' !!!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ, ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ''ΧΡΗΣΙΚΤΗΤΟΡΩΝ'' ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ, ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΓΕΙ Η ΓΗ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ !!!!!

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ????messiniapress-tern


Επειδή εδώ, διαβάζετε ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ και με ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΤΑ !!!!


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΔΙΤ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ :

https://www.scribd.com/document/185530616/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%95%CE%A1-%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A5

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Β.Ι
Ι Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΦΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ σελ. 94

22.1 Μετά την ανακήρυξη Προσωριν
ού ΙΦΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Προσωρινό ΙΦΣ επιστολή, με την οποία τον καλεί:

Στο 22.1.3 ορίζεται: Να προσκομίσει ο ΙΦΣ εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της άνω επιστολής

(α) το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης / Μονάδες ΟΣΔΑ, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας .Πελοποννήσου και τις Προδιαγραφές Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους προτεινόμενους από αυτόν Χώρους του Έργου και να υποβάλει αυτόν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να προωθηθεί προς αδειοδότηση από την Αρμόδια Αρχή. Στον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιγράφει τις εδαφικές εκτάσεις που θα χρησιμοποιήσει ως Χώρους του Έργου και να τεκμηριώνει την επιλογή της προτεινόμενης από αυτόν λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Η τεκμηρίωση αυτή θα περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, την περιγραφή, εξέταση και αξιολόγηση από την πλευρά του των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση το μέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης. Ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα διαθέτει τυπική και ουσιαστική πληρότητα και θα έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.


(β) Τίτλους κυριότητας των εδαφικών εκτάσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ωςΧώροι του Έργου, τόσο του Προσωρινού ΙΦΣ (σε περίπτωση που οι εδαφικές εκτάσεις που προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην κυριότητά του), όσο και των δικαιοπαρόχων του, σε βάθος 40ετίας. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα ακίνητα δενέχουν περιέλθει στην κυριότητα του Προσωρινού ΙΦΣ, αυτός θα προσκομίσει προσύμφωνο/α αγοραπωλησίας ακινήτου/ων από το/τα οποίο/α θα προκύπτει ότι οι κύριοι των εδαφικών εκτάσεων θα μεταβιβάσουν στην ΑΕΕΣ που θα συστήσει ο προσωρινός ΙΦΣ το/τα προτεινόμενα ακίνητα σε πρώτη ζήτηση και όλους τους τίτλους κυριότητας σε βάθος 40ετίας.


γ) Πιστοποιητικά μετεγγραφής από τα οικεία Υποθηκοφυλακεία ή καταχώρισης εγγραπτέας πράξης από τα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία για όλους τους προσκομισθέντες τίτλους κυριότητας.


(δ) Πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών (υποθηκών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων) από τα οικεία Υποθηκοφυλακεία ή αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων από τα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία για όλα τα προτεινόμενα ακίνητα με ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον Προσωρινό ΙΦΣ της ως άνω επιστολής.


(ε) Έκθεση ελέγχου τίτλων, συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από δικηγόρο, με ημερομηνία σύνταξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον Προσωρινό ΙΦΣ της επιστολής της ως άνω παραγράφου, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η νομική κατάσταση των προτεινομένων ακινήτων και το ιστορικό των σχετικών μεταβιβάσεων σε βάθος 40ετίας μέχρι και την ημέρα σύνταξης της και θα βεβαιώνεται ότι τα προτεινόμενα ακίνητα είναι, κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης, ελεύθερα βαρών, διεκδικήσεων και κάθε εν γένει νομικού ελαττώματος, σύμφωνα με τους όρους


22.1.4 Να προσκομίσει εντός 75 ημερών, από την κοινοποίηση της άνω επιστολής

(α) Έκθεση ανεξάρτητου πιστοποιημένου Ορκωτού Εκτιμητή, σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων που θα αποτελέσουν τους Χώρους του Έργου, με ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον Προσωρινό ΙΦΣ της παραπάνω επιστολής.


ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 123 :

Στο κεφάλαιο 18 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ (σελ. 123) ορίζεται:

Κατά δε την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης οι χώροι του έργου έχουν περιέλθει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον ΙΦΣ ελεύθεροι από κάθε είδους διεκδίκηση ή βάρος και εν γένει παντός νομικού ή πραγματικού ελαττώματος».

ΕΠΙΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ :

''Μετά την ανακήρυξη ο ανάδοχος και μέσα σε 30 μέρες οφείλει να καταθέσει: (ε) Έκθεση ελέγχου τίτλων, συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από δικηγόρο, με ημερομηνία σύνταξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον Προσωρινό ΙΦΣ της επιστολής της ως άνω παραγράφου, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η νομική κατάσταση των προτεινομένων ακινήτων και το ιστορικό των σχετικών μεταβιβάσεων σε βάθος 40ετίας μέχρι και την ημέρα σύνταξης της και θα βεβαιώνεται ότι τα προτεινόμενα ακίνητα είναι, κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης, ελεύθερα βαρών, διεκδικήσεων και κάθε εν γένει νομικού ελαττώματος, σύμφωνα με τους όρους ''

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΕΠΟ ΕΔΩΣΑΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ???

ΠΟΙΑ ΜΠΕ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ''ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ'' ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ???

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΙΑΣΚΟΥ ???

ΓΙΑΤΙ Η ''ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ'' ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ......Ή Η ΑΓΝΟΙΑ ......

Υπενθυμίζουμε τις καταγγελίες του Διοικητή του Νοσοκομείου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κ. Γ. ΜΠΕΖΟΥ, για την υφαρπαγή της πατρικής του γης από την εταιρεία ειδικού σκοπού του σουλτανάτου, που ΔΕΝ μετέχει στο ΣΔΙΤ (!!!!!!!!!!!!!!) την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε. όπως μόνον στα ORTHOLOGIKA έχει αναλυθεί διεξοδικότατα και παρουσιαστεί με όλα τα στοιχεία και τα δημόσια έγγραφα :

http://orthologika.blogspot.gr/2018/01/tv-super_12.html

http://orthologika.blogspot.gr/2018/01/blog-post_18.html

ΕΔΩ....ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΦΑΡΟΑΓΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΕΖΟΥ !!!!!

http://orthologika.blogspot.gr/2018/01/blog-post_19.html

Σημείωση : ΙΦΣ = ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ .......ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ (!!!!!!!!!!!) ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ..............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.