Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΠΤΩΤΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Γ΄ΚΟΠ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!

ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ !!!

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ......ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ''ΧΑΡΗ'' ΓΙ΄ ΑΥΤΟ, ΑΦΟΥ ΜΟΝΟ ΤΟ ORTHOLOGIKA ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΤΗΣ Γ' ΚΟΠ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ....ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ !!!

ΑΣ ΛΑΜΨΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ Γ' ΚΟΠ....ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ , ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ !!!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΑ ΑΡΑΓΕ ????????

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ G KOP PHOTO


ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ  ο ∆ιευθυντής Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου
 κ. Νικόλαος Μπακουλόπουλος με απόφασή του, την οποία είχε κάνει ήδη γνωστή στο ΔΣ. της Γ΄ΚΟΠ, κηρύσει έκπτωτα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου της Γ' ΚΟΠ.  

ΙΔΟΥ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A6%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A6%CE%A5%CE%91?inline=true


Για την ακρίβεια κηρύσσει έκπτωτους τους :
1. Χριστοφόρου Ευάγγελο
2. Απαστολίδη Γεώργιο
3. Ρουµελιώτη Γεώργιο
4. Κατσίκα Γεώργιο
Για τους εξής λόγους:
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παράγρ. 2 «Τα µέλη του ∆.Σ. είναι µετακλητά, ευθύνονται δε προσωπικώς και αλληλεγγύως δια των υποχρεώσεων αυτών των απορρεουσών εκ του Καταστατικού, των αποφάσεων του Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και των Νόµων». Από τα ευρήµατα των ανωτέρω (10) και (11) οικονοµικών – διαχειριστικών εκθέσεων ως µέλη των ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015 σε συνεργασία µε τα εκάστοτε υπόλοιπα µέλη των ∆.Σ. παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015, και για το χρονικό διάστηµα που έχει διατελέσει ο καθένας µέλος, το καταστατικό της Οµοσπονδίας στα οριζόµενα από:
• Το άρθρο 2 παράγραφος 12 «Η περιουσία της Οµοσπονδίας δέον να διατίθεται δια τους ανωτέρω εκτιθεµένους σκοπούς.».
• Το άρθρο 9 παράγραφος 2 «Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) Μεριµνά περί της ακριβούς εκτελέσεως των διατάξεων περί θήρας, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. β) Προπαρασκευάζει τα εισακτέα θέµατα εις τας Γενικάς Συνελεύσεις γ) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευση τον προϋπολογισµόν και απολογισµόν».
• Το άρθρο 13 παράγραφος 6 «Ο Πρόεδρος συνυπογράφει …, µετά του Ταµία δε τα εντάλµατα πληρωµών και γραµµάτια εισπράξεων».
• Το άρθρο 16 παράγραφος 1 «Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος δια την τήρησιν των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασµών της Οµοσπονδίας, τηρεί τακτικώς και επιµελώς τα κεκανονισµένα βιβλία διαχειρίσεως χρηµατικού και υλικού, µεριµνά δια την είσπραξιν των εσόδων της Οµοσπονδίας και δια την πληρωµήν των εξόδων ταύτης, βάσει γραµµατίων εισπράξεων ή ενταλµάτων πληρωµής, ύπογεγραµµένων υπο του Προέδρου και εξοφλητικών αποδείξεων των δικαιούχων. 3. Υποχρεούται εις την κατάθεσιν του εις τας χείρας του χρηµατικού ποσού ανήκοντος εις την Οµοσπονδίαν, εφ’ όσον τούτο υπερβαίνει τας δέκα χιλιάδας δρχ. 1 , εις µίαν των εν τη έδρα της Οµοσπονδίας Τραπεζών καθοριζοµένην υπό του ∆.Σ. 4. «Πάσα ανάληψη ποσού διενεργείται δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτέλεσης δε δαπάνης θα συνοδεύεται υπό αποσπάσµατος πράξεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου».
• Το άρθρο 18 παράγραφος 6 «Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η δηµιουργία πάγιου αποθεµατικού κεφαλαίου ανωτέρου των 300.000 δρχ.». 1
• Το άρθρο 18 παράγραφος 7. «Πάσα προµήθεια ενεργείται δια διαγωνισµού. Προκειµένης προµήθειας ειδών άνω των 10.000 δρχ. διενεργείται τακτικός µειοδοτικός διαγωνισµός, κάτω δε του ποσού τούτου, πρόχειρος τοιούτος υπό επιτροπής οριζόµενης δια αποφάσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου.».
• Το άρθρο 20 µε την καθόλου ή ελλιπή τήρηση των υποχρεωτικά τηρούµενων βιβλίων της Οµοσπονδίας (δεν τηρούνταν βιβλίο Ταµείου, Ενταλµάτων πληρωµής και γραµµατίων είσπραξης, βιβλίο ∆ιεκπεραιώσεως, ενώ τηρούνταν αθεώρητο το βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων και ελλιπώς το βιβλίο Απογραφής περιουσίας.
• Το άρθρο 22 παράγραφος 1 «Άπαντες οι κατέχοντες αξιώµατα εις την Οµοσπονδία είναι άµισθοι. ∆ύνανται όµως να λαµβάνουν έξοδα µετακινήσεως και οδοιπορικά, εφ’ όσον µετακινούνται εκτός έδρας της µονίµου κατοικίας των δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας, βάσει δικαιολογητικών εγκρινόµενων υπό του ∆. Συµβουλίου».
Ακόµη κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατά το έτος 2017 και µετά την παραίτηση του Ταµία του ∆.Σ., προέβησαν στον ορισµό ως µέλους του ∆.Σ. και ανάθεση καθηκόντων αρχικά Ταµία και κατόπιν Γενικού Γραµµατέα στον κ. Αθανάσιο Μεσσήνη κατά παράβαση των οριζοµένων στο ανωτέρω (18) σχετικό και, κυρίως, στο Καταστατικό της Οµοσπονδίας και συγκεκριµένα:
• Το άρθρο 7 παράγραφος 1 «Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατεύς και ο Ταµίας δέον υποχρεωτικώς να είναι µέλη Κυνηγετικού Συλλόγου της έδρας της Οµοσπονδίας και µόνιµοι κάτοικοι της έδρας αυτής».
• Το άρθρο 7 παράγραφος 2 «Τα εκλεγόµενα µέλη δέον: …δ) Να έχουν εφοδιαστεί δι’ άδειας θήρας τουλάχιστον επί πενταετία».

ΚΑΙ :  

Επίσης παρέλειψαν να απολογηθούν ως όφειλαν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ως µέλη του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. επί των ευρηµάτων των ανωτέρω (10) και (11) εκθέσεων ελέγχου καθώς και να αναζητήσουν τα ταµειακά ελλείµµατα που διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου.
Εντός οκτώ (8) ηµερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης, τα έκπτωτα µέλη του ∆.Σ. µε ευθύνη του προέδρου κ. Ευαγγέλου Χριστοφόρου ή του Γενικού Γραµµατέα κ. Βασιλείου ∆άρµα θα παραδώσουν δια πρωτοκόλλου στην παρακάτω διοριζόµενη προσωρινή διοικητική και διαχειριστική επιτροπή τη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη
περιουσία της Οµοσπονδίας.
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ' ΚΟΠ  :
1. ∆άρµας Βασίλειος του Νικολάου Μέλος του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π.
2. Πλιάγκος Χρήστος του Νικολάου Μέλος του ∆.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π.
3. ∆ιαµαντόπουλος Άγγελος του Χρήστου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
4. Γεωργίου Ευάγγελος του Βασιλείου Μέλος του ∆.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
5. ∆ρίτσας Θεόδωρος του Μιχαήλ Μέλος του ∆.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
6. ∆ρούγας Παντελής του Γεωργίου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαµάτας.
7. Μουσάς Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας.

Αναπληρωµατικά µέλη αυτών ορίζουµε:

1. Καρβουνιάρης Ιωάννης του Λεωνίδα Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης.
2. Κλαυδιανός Ανδρέας του Αντζούλου - Άγγελου Μέλος του ∆.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου
Πατρών.
3. Ανδριόπουλος ∆ηµήτριος του Παναγιώτη Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγίου
4. Αναστασόπουλος Σπυρίδων του Ηλία Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ανδρίτσαινας
5. Παναγόπουλος ∆ηµήτριος του Σωτηρίου Μέλος του ∆.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
Έργο της Επιτροπής είναι:
  • Εντός οκτώ (8) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, να συγκροτηθεί σε Σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, µετά από πρόσκληση του πρώτου µέλους της Επιτροπής, να παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων µελών του ∆.Σ.  (Προέδρου και Ταµία) την ∆ιοίκηση, την Οικονοµική ∆ιαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία της Οµοσπονδίας, το οποίο θα υποβάλει στην ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρηση ∆ασών.
  • Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες της Οµοσπονδίας και των µελών αυτής όπως σύνταξη προϋπολογισµού – απολογισµού κτλ.
  • Να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας και να ολοκληρώσει, εντός (3) µηνών από την ανάληψη καθηκόντων της, τη διαδικασία για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού.
  • Να εφαρµοστούν πιστά οι διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΕΜΕΙΣ  ΑΦΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΑΠΛΑ.....ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ Γ' ΚΟΠ :

http://orthologika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_2.html

http://orthologika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_97.html

http://orthologika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_49.html

http://orthologika.blogspot.gr/2017/11/blog-post_30.html

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ,
ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟ ΜΕΛΟΣ - ΚΥΝΗΓΟ, ΤΗΣ Γ΄ΚΟΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ......

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ.....ΜΗΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ......ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΛΩΘΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΤΗΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!!

Είναι χρέος μας να αναφερθούμε ΙΣΤΟΡΙΚΑ, στην δημοσιογραφική κάλυψη του θέματος που αποκαλύφθηκε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ORTHOLOGIKA ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΟ
ΑΛΛΑ
Και να θυμίσουμε την ''ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ'' του κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, εκλεκτού περιφερειακού συμβούλου του σουλτανάτου και επί πολλά συναπτά έτη προέδρου του Κ.Σ Τρίπολης αλλά και μέλους του Δ.Σ. της Γ' Κ.Ο.Π. όταν αναρτήσαμε το πρώτο άρθρο μας για την οσμή σκανδάλου στον Κ.Σ. Τρίπολης με την ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ !!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ......


ΚΙ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ....''ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ'' ΑΛΛΑ ''ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ'' ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ Γ' Κ.Ο.Π. ΚΥΡΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.