Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΕ, ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΟΥ !!!

ΤΑ  ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΤΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ???
ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ???
Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ, ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ......
ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ???
ΠΟΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.300 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ???


Διαβάζουμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πως η κυρία θεματική, με πρωτοβουλία της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία προϊσταται, έχει αποφασίσει για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στην υπόθεση του περιφερειάρχη, για ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ....
ΓΙΑΤΙ ???
Από ΠΟΥ προκύπτει, πως όταν ένας αιρετός γίνεται οξύθυμος ή επιθετικός λεκτικά, με κάποιον άλλο, πολίτη ή εκλεγμένο μέλος του ΠΕΣΥΠ, που δεν θα αφήσει την προσβολή στα αζήτητα.....πρέπει να καπελώνεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ και οι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ειδικότερα, το κόστος της αλαζονείας του αιρετού ???
ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ???
ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ???
Θυμίζουμε πως ο περιφερειάρχης δικάζεται αύριο 1 Φεβρουαρίου 2017, για ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, κατηγορούμενος από το 2012 !!!
Η υπόθεση έχει αριθμό πινακίου 22 και δικογραφίας Β12/389......
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  στην ΑΔΑ: 7ΣΞΡ7Λ1-ΒΞ7


«ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση κλήσης»
Σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της με  Α.8.Μ.: 812/389/08.06.2015  κλήσης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης, με την οποία καλείται ο κ. Περιφερειάρχης να εμφανιστεί στο ακροατήριο του ανωτέρω Δικαστηρίου (Μονομελές) την 09.03.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. και παρακαλούμε να εισαχθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για ορισμο δικηγόρου, ο οποίος θα παραστεί ενώπιον του ανωτέρω ακροατηρίου στην ανωτέρω συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή ματαίωση αυτής.»

'' ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ κ. ΓΟΝΤΙΚΑ και κ. ΓΚΑΝΑ
Αποδέχεται στο σύνολο της την με α.π. 112089/42280/2016 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ορίζει το δικηγόρο Τρίπολης κ. Κοκκίνη Ηλία ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης, την 09.03.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ύστερα από την Α.Β.Μ.: Β12/389/08.06.2015 κλήση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης, , καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση καθώς και να προβεί σε οποιοδήποτε βοήθημα απαιτηθεί (συνταξη υπομνήματος κ.λ.π.) προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 125/2016''


Η υπόθεση αναβλήθηκε 2 φορές και εισάγεται αύριο πάλι με τον ίδιο δικηγόρο.....
 ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ :

ΑΔΑ: ΩΩ1Κ7Λ1-ΠΗΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 8/2016
Αριθμός Απόφασης: 275
14ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ορισθέντος πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, σχετικά με την ποινική δίκη που έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 09-03-
2016 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης δυνάμει της αρ. 125/2016
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (α.π.: Δ.Υ./16-02-2016)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα στις
25/02/2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την Αρ. Πρωτ : 39660/9254 /19-02-
2016 πρόσκληση και σύμφωνα:
1) με τις διατάξεις α)των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)του άρθρου 5
του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η
διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010,
2)με την αριθμ. 396/07-09-2014 απόφαση της 1ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου
3) με την α.π. 69393/23727/16-9-2014 ( ΦΕΚ 589 τ. Υ.Ο. Δ. Δ. 25-9-2014) απόφαση
Περιφερειάρχη με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου .
4) την α.π. 72654/24756/26-9-2014 ( ΦΕΚ 608 τ. Υ.Ο. Δ. Δ. 02-10-2014) απόφαση
Περιφερειάρχη με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Πελοποννήσου .
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.
1. Νικολάκου Κωνσταντίνα
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος
3. Γκούνης Απόστολος
4. Σαρρής Ιωάννης
5. Μπακούρης Γεώργιος
6. Πατσαρίνος Νικόλαος
7. Γόντικας Νικόλαος
8. Αλευράς Παναγιώτης, ως μέλη
Το μέλος της επιτροπής κ. Λέγγας Κωνσταντίνος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Μαρία Καραλή υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
.....................................................................................................................................
Η κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την από 16/2/2016 επιστολή του δικηγόρου Τρίπολης κ.Ηλία Κοκκίνη, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ’ αρ. 125/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκα πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφέρειας για την ποινική δίκη που έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 9/3/2016 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης με ΑΒΜ δικογραφίας Β12/389/8-6-2015.

Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι η αμοιβή μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπολογίζεται σε 1100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (1353,00€ συνολική χρέωση)και παρακαλώ για την έγκριση της προσφοράς μου.
….ακολουθούν υπογραφές»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΩΝ κ.ΓΟΝΤΙΚΑ, κ.ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ κ.ΑΛΕΥΡΑ

Εγρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1353,00€ εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αμοιβή ορισθέντος πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.Ηλία Κοκκίνη , σχετικά με την ποινική δίκη που έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 09-03-2016 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης δυνάμει της αρ. 125/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:
1. Νικολάκου Κωνσταντίνα
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος
3. Γκούνης Απόστολος
4. Σαρρής Ιωάννης
5. Μπακούρης Γεώργιος
6. Πατσαρίνος Νικόλαος
7. Γόντικας Νικόλαος
8. Αλευράς Παναγιώτης, ως μέλη

Το μέλος της επιτροπής κ. Λέγγας Κωνσταντίνος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η Γραμματέας
Μαρία Καραλή


ΠΑΡΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΞΟΔΟ.......
ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ......
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥΣ......ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΡΕΠΕΙΕΣ ΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΣΜΟ......ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΚΑΠΕΛΩΝΟΜΑΣΤΕ !!!

ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΡΕΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.....

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ???

ΠΟΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΤΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ???

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.