Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ !!!

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΡΟΥΟΥΝ ΚΩΔΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΙΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ !!!ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
1) ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ
«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», Κολοκοτρώνη 108, Πειραιάς. Αθήνα, 8/3/2016
2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΣΕΑΤΩΝ, Κοραή 3, Αθήνα.
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Κεραστάρι Αρκαδίας
4) ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Σταδίου 60,Αθ.
5) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Σοφοκλέους 5, Αθήνα.
6) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ « Η ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ», Κουμουνδούρου 37, Αθήνα.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΔΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α’ Πάροδος Ψαρών 6,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-Τ.Κ. 241 00
ΥΠΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ κ. ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινοποίηση: ‘Οπως Πίνακας εν τέλει
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Ν. 4368/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
------------------------------------------------
Κύριοι,
Αναφερόμεθα στο υψίστης σημασίας για τις περιοχές μας και εξαιρετικά επείγον θέμα της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και στην εξέλιξη που έχει λάβει σήμερα, όπως καλώς γνωρίζετε, με τις προτάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής προς τα Μέλη σας, σύμφωνα με τις οποίες επιχειρείται τροποποίηση «επί τα χείρω» της αρχικής ΣΔΙΤ, η οποία ήταν ήδη σε πλήρη αντίθεση με το νέο ΕΣΔΑ και την όλη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές εξαγγελίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάργησή του, εφόσον η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. πάσχει από πλήθος «νομικών πλημμελειών», ήδη δε η εγκριτική Πράξη για την υπογραφή της αριθ. 309/15 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει προσβληθεί από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Μεσσηνίας Αρκαδίας και το Δήμο Οιχαλίας και εκκρεμεί στο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των άνω Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας και η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, αφού λάβαμε υπόψη μας τα κατωτέρω:
1) Τις αριθ.: α) 39953/ 19886-07-12-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) 3372/378/13-01-12 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και γ) το αρθ. 166/10.08.2015 έγγραφό σας προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τότε, κ. Γιάννη Τσιρώνη και τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με θέμα «Επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου».
2) Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3536/2007, στο οποίο ορίζεται ότι: «Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των ΦΟ.Δ.Σ.Α.», όπως ισχύει.
3) Τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 23 Ν. 4368/2016, με τίτλο «Αρμοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» με την οποίαν καταργήθηκε το άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 4071/12, όπως ίσχυε, το οποίο προέβλεπε: « Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. που έχουν ανατεθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 ( του άρθρου 30 παραλείπεται) του ν. 3536/2007 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης».
Επί πλέον, σε χρόνο προγενέστερο της άνω νομοθετικής ρυθμίσεως δηλ. τον Οκτώβριο του 2015, έχει διατυπωθεί η άποψη (βλ. μειοψηφούσα γνώμη σε Πράξη 309/2015 του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου Εγκριτικής της Συμβάσεως Σύμπραξης, με ψήφους δύο έναντι μιας),, « ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτού από έτερους φορείς, καθόσον ήδη εξέλιπε ο δικαιολογητικός λόγος της υποκατάστασης αυτού από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήτοι η αδυναμία επαρκούς λειτουργίας του». Τούτο εφόσον «… δεδομένης της άσκησης ήδη από τον Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου των κατά νόμον αρμοδιοτήτων του περί καθορισμού των καταβλητέων εισφορών και τελών των οικείων δήμων καθώς και είσπραξης αυτών, όπως προκύπτει από τις 2/2014 και 4/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού, με αντικείμενο τον « καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής και επιβαλλομένων εισφορών» για τα έτη, αντίστοιχα, 2014 και 2015, προκύπτει σαφώς ότι ο ανωτέρω ΦΟ.Δ.Σ.Α. παρίσταται πλέον ενεργός, ασκεί τις αρμοδιότητές του και αντιστοίχως επιβάλλει/ εισπράττει τέλη και εισφορές παρά των οικείων δήμων, όπως εξάλλου καταδεικνύεται και από σειρά λοιπών αναρτήσεων των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτού στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Και καταλήγει : Αναρμοδίως επομένως η τελευταία (εννοεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου) συνάπτει ως αναθέτουσα αρχή την ελεγχόμενη σύμβαση, καθόσον , κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων περί κατανομής αρμοδιοτήτων, πρόκειται για αντικείμενο σαφώς υπαγόμενο στις αρμοδιότητες των ΦΟ.Δ.Σ.Α. η δε υποκατάσταση αυτών από έτερο φορέα συναρτάται άμεσα με την επαρκή ή μη λειτουργία τους, σε κάθε δε περίπτωση νοείται ως προσωρινή, ήτοι μόνο για το εκάστοτε επιβαλλόμενο , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χρονικό διάστημα, και όχι ως επ’ αόριστον μεταβίβαση αρμοδιότητας».
Εκ των πραγμάτων, απεδείχθη ότι η άποψη αυτή, αν και μειοψηφίας, βρήκε έρεισμα στη άνω μετέπειτα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 23 Ν. 4368/2016,4) Την αποτροπή του οικολογικού εγκλήματος που επιχειρείται με τη ΣΔΙΤ Πελοποννήσου και την υπογραφή συμβάσεως με την ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ή ορθότερον με τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , όπως είναι η ορθή επωνυμία της και όχι όπως φέρεται στην εγκριτική Πράξη αριθ. 309/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συναλλάσσσεται με τρίτους μέχρι σήμερα, π.χ. προσλήψεις ( θέμα για το οποίο επιφυλασσόμεθα) - όπως η σύμβαση αυτή έχει ή όπως τυχόν τροποποιηθεί και ειδικότερα τις «νομικές πλημμέλειες» που εμπεριέχει σε σχέση με:
α) με την αντίθεσή του στις διατάξεις του Ν. 4042/12 για την «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ κ.λ.π.», που συνεπάγονται ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος,
β) με την παράνομη «τυχαία χωροθέτηση» των ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στην «Παλαιόχουνη» Αρκαδίας και «Καλλιρρόη» Μεσσηνίας, με πλείστες όσες πολεοδομικές παραβάσεις, γνωστές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πλείστα όσα έγγραφά μας και αποδεικτικά στοιχεία,
γ) την παρωχημένη τεχνολογία του Εργου σε σχέση με τις Οδηγίες της Ε.Ε.και την εθνική νομοθεσία ( π.χ. έλλειψη ανακύκλωσης στην πηγή, σύμμεικτα απορρίμματα, το παραγόμενο υλικό τύπου compost, το οποίο λόγω συμμείκτων δεν μπορεί και δεν θα διατεθεί σε αγροτικές εκτάσεις, επιλογή χωροθέτησης από Ανάδοχο, φαραωνικά εργοστάσια, μεταφορά απορριμμάτων σε αποστάσεις 100 χιλ. και άνω, (βλ. ‘Αγιοι Θεόδωροι –Παλαιόχουνη),
δ) τη μακροχρόνια (επί 28 έτη ) δέσμευση από την υπογραφή της σύμβασης του Εργου με επαχθέστατους οικονομικούς όρους (80,50 ευρώ /τόνο), όταν σύμφωνα με το Ν. 4042/12 τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά εξαετία, (άρθρο 22 παρ. 6 αυτού),
ε) το γεγονός ότι εκκρεμούν προς εκδίκαση, στις 20/04/2016 μετά από τρεις αναβολές οίκοθεν, στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΚΑ, τότε, κ. Γιάννη Μανιάτη αριθ. 173.714/09.07.2014, εγκριτικής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Εργου, εκ των οποίων τρεις έχουν κατατεθεί από τους άνω Συλλόγους Αρκαδίας –Μεσσηνίας και από το Δήμο Οιχαλίας, καθώς, επίσης, εκκρεμούν και δύο Μηνυτήριες Αναφορές των άνω Συλλόγων Μεσσηνίας, ενώπιον της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για ποινικές παραβάσεις και απόδοση ευθυνών, αφενός για παραποίηση, περικοπή και διαφοροποίηση της εγγράφου Εισηγήσεως της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ελήφθη υπόψη για την έγκριση της ΜΠΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας στις 24/01/2014, και αφετέρου για την έκδοση, σε δύο μορφές και με τον αυτό αριθ. πρωτοκόλλου, του αριθ. 1529/27.06.2014 εγγράφου της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο μνημονεύεται στο σημείο 179 του προοιμίου της άνω, εγκριτικής της ΜΠΕ, αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ.
στ) σε κάθε περίπτωση την πλήρη διαφοροποίησή του προς το νέο ΕΣΔΑ (2015), όταν πλέον αυτός είναι Νόμος του Κράτους,
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την οποία «διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δεσμεύσεων της διοίκησης να αξιοποιεί την εκ του νόμου παρεχόμενη ευχέρεια οικονομικής δράσης μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου δημόσιου σκοπού και με την ελάσσονα δυνατή δαπάνη (βλ. ΕλΣυν. 4112/2015 Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης) και (σύγκριση τιμής /τόνο με ΣΔΙΤ Ηπείρου, όπου το κόστος ανέρχεται στο ήμισυ),
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
1) Να αναλάβετε την Αναθεώρηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος, ως έχει, είναι σύμφωνος με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2003,
σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 και το νέο ΕΣΔΑ 2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε, και εγκρίθηκε μαζί με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, με την αριθ. 49/15-12-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά την κύρωσή τους με την αριθ. 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με την υπενθύμιση, ότι στο Κεφάλαιο 3.6 του νέου ΕΣΔΑ, όπως ισχύει κυρωμένος και με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ», άρθρο I. αυτού για Νομοθετικά Μέτρα και υπό Ι.9, με τίτλο «Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, διευθέτηση θεμάτων που αφορούν σε υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ». αυτού, διαλαμβάνονται τα εξής:
«Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ: Αναστολή τους σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβάσεως μέχρι ισχύος του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων, υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ το αργότερο εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων από τους δήμους, τους ΦοΔΣΑ ή τις περιφέρειες εντός 10 ημερών από την έγκριση του παρόντος» με την παρατήρηση ότι οι άνω προθεσμίες παρατάθηκαν έκτοτε και ότι πλέον με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 23 Ν. 4368/2016, όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση ανήκει σ’ εσάς και όχι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2) Να αναλάβετε τις νομοθετημένες, κατά τ’ ανωτέρω, αρμοδιότητές σας σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3) Να απόσχετε από κάθε συμμετοχή σας και καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υλοποίηση της «εγκληματικής» για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων και «παράνομης» Σύμβαση Σύμπραξης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, με οιουσδήποτε όρους και συμβαλλομένους προταθεί αυτή από τη Διυπουργική Επιτροπή, εφόσον η διαχείριση απορριμμάτων έχει πλέον δημόσιο χαρακτήρα, σύμφωνα με τις δεσμευτικές διατάξεις του νέου και σε πλήρη κανονιστική ισχύ ΕΣΔΑ 2015 και να προχωρήσετε στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης, όπως ήδη έχει κατατεθεί σχετική πρόταση από τον κ. Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη, σε υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ.
4) Να μας ενημερώσετε σχετικά για τις αποφάσεις σας, ως εχόντων σπουδαίο έννομο συμφέρον, σύμφωνα και με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφόρηση.
Με τιμή,
Αθήνα 08/03/2016.
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ«Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» -ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ»- ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κ. ΕΥΑΓ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. AΛ. ΧΑΡΙΤΣΗ
Το παραπάνω έγγραφο εστάλλει στον ΦΟΔΣΑ χθες 9 Μαρτίου 2016 και πριν την συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.